U skladu sa vizijom, strategijom i misijom Hotela Grand da plasira kvalitetnu, zdravstveno ispravnu i zdravstveno sigurnu uslugu Direktor Hotela Grand Sarajevo donosi:

POLITIKU SIGURNOSTI UGOSTITELJSKIH USLUGA

Naša politika bazirana je na:

• Njegovanju i poboljšavanju odnosa sa gostima i korisnicima naših usluga,

• Neprekidnom poboljšanju kvaliteta i sigurnosti pruženih usluga,

• Blagovremenoj isporuci usluga kao i kvalitetu te poboljšavanju poslovnih komunikacija sa partnerima,

• Osiguranju kontinuiteta u kvalitetu i zdravstvenoj sigurnosti sirovina, opreme i materijala u nabavci uključujući izbor pouzdanih dobavljača,

• Stalnoj edukaciji zaposlenih koji obavljaju poslove od značaja za zdravstvenu sigurnost hrane i pića,

• Razvijanju i plasmanu usluga u skladu sa modernim tehnološkim dostignućima obrade, pripreme i plasmana gastronomske ponude,

• Ostvarenju uslova za neprekidno poboljšavanje svih poslovnih procesa,

• Neprekidnoj analizi svih opasnosti u prehrambenom lancu i uspostavi kontrolnog sistema koji je zasnovan na HACCAP principima.